Reisegarantifondet

Ordningen med reisegaranti er lovpålagt. Det betyr at man ikke kan velge bort å stille reisegaranti så lenge man faller inn under ordningen.

Ny Lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven) trer i kraft 1. juli 2018 og inneholder definisjoner av begreper som  reisetjenester, pakkereiser og sammensatte reiser. Garantiplikt for "transport som skjer sammen med en pakkereiser", typisk seat only på en charterreise i samsvar med Pakkereiseloven av 25. august 1995 nr. 57 § 11-1 tredje ledd, er ikke videreført i den nye loven. Stortinget har imidlertid bedt Regjeringen om å videreføre reisegaranti for transportdelen av en pakkereise i ny lov., men at en gjennomføring først vil kunne finne sted etter at nytt lovforslag er vedtatt. 

Reisearrangører plikter både uoppfordret og på forespørsel å gi de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om garantien skal økes. Brudd på opplysningsplikten kan medføre erstatningsansvar for virksomhetens representanter (daglig leder, styre, eiere) jf. Forskrift om reisegaranti § 5.

Vanlige spørsmål og svar i forbindelse med reisegarantiordningen finner du til venstre i margen. Hovedpunktene om hva et medlemskap innebærer gjengis nedenfor.

Hvem og hva faller inn under ordningen? Enhver næringsdrivende som tilbyr pakkereiser eller sammensatte reiser. Loven gjelder også næringsdrivende som ikke er etablert i Norge, så lenge de retter sin virksomhet mot det norske markedet. Unntatt fra loven er 1. reiser som varer kortere enn 24 timer eller 2. tilbys eller formidles leilighetsvis på et ideelt grunnlag og kun til en begrenset gruppe reisende, eller 3. kjøpes på grunnlag av en generell avtale mellom nringsdrivende om kjøp av forretningsreiser. Det siste unntaket er nytt fra 1. juli 2018 og vil trolig medføre at mange næringsdrivende velger å avtale seg bort fra garantiplikten.

Hvordan går jeg frem for å stille reisegaranti? I tillegg til vanlige firmadetaljer trenger Reisegarantifondet opplysninger om din garantipliktige omsetning for å kunne ta stilling til hvor høy garanti som skal stilles. Til det formålet benyttes et egenerklæringsskjema hvor du fyller ut tall for garantipliktig  omsetning i høysesong. Fondets risiko er den reisendes forskuddsinnbetalinger til enhver tid og garantien skal i prinsippet dekke fondets risiko. Som hovedregel fastsettes garantien ut i fra reglene gitt i Forskrift om reisegaranti § 3.  Loven fastsetter ingen minimumsgaranti. Det skilles heller ikke om reisene er med mål i Norge eller utlandet.  Fondets medlemmer stiller garantier i størrelsen kr 0 til kr 1 milliard. Ytterligere veiledning er gitt under Veiledning for utfylling av egenerklæringsskjemaer for heholdsvis pakkereiser og sammensatte reiser.

Klageadgang Vedtak om reisegaranti (både når det gjelder plikten til å være medlem og garantiens størrelse) kan påklages til Barne -og Likestillingsdepartementet.

Årsgebyr Driften av reisegarantiordningen finansieres ved at alle medlemmer betaler et årsgebyr. Gebyrets størrelse reguleres av Reisegarantiforskriftens § 6. Gebyret varierer fra kr 2.000 til kr 70.000 avhengig av garantiens størrelse. Gebyret skal være innbetalt før medlemskapet etableres. I tillegg faktureres alle medlemmer i Reisegarantifondet  for årsgebyr til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser. Dette gebyret varierer fra kr 1.500 til kr 75.000 eks mva.

Logo All markedsføring og salg av garantipliktige reiser krever bruk av fondets logo eller at det  i klartekst fremgår at det er stilt garanti.  Dette er et viktig signal overfor kunden som da skal kunne føle seg trygg på at garanti er stilt.

Rapportering til fondet skal skje minst årlig  og innen 1. desember om garantipliktig omsetning i året som gikk og budsjettall for kommende år. Revisor skal attestere for garantipliktig omsetning tidsavgrenset til avreisemåneden i året som gikk.

TA KONTAKT! Det å stille reisegaranti er en betydelig økonomisk byrde for de fleste og innebærer nye rutiner. Ta derfor bare kontakt dersom spørsmål.